Grupa Unimot finalizuje reorganizację

Udostępnij artykuł

Zarząd Unimot podpisał 1 sierpnia br. umowę przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z segmentem obrotu paliwami ze spółki Unimot do spółki zależnej – Unimot Paliwa. Jest to przygotowanie Grupy do pełnienia roli niezależnego operatora logistycznego. Unimot stanie się nim po sfinalizowaniu transakcji przejęcia spółki Lotos Terminale.

Grupa Unimot

Grupa Unimot przekaże kompetencje

Podpisana umowa obejmuje przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zamian za objęcie nowych udziałów w Unimot Paliwa. Na mocy umowy, z dniem jej podpisania, przeniesiona została do spółki Unimot Paliwa wyodrębniona organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie część przedsiębiorstwa. Przedmiotem jej działalności jest obrót paliwami. Wyłączono z niej działalność związaną z handlem paliwami w ramach rozwijanej sieci stacji paliw Avia. Wyłączeniu uległ również segment związany z handlem gazem ziemnym.

Spółka Unimot za wniesiony wkład niepieniężny (aport) w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa otrzymała 3 258 500 nowoutworzonych udziałów w Unimot Paliwa. Na dzień podpisania umowy wartość przenoszonej części przedsiębiorstwa wynosiła 325 850 000 zł.

Po wniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Unimot Paliwa, spółka Unimot skoncentruje swoją działalność głównie na funkcjach zarządczych dla wszystkich spółek z Grupy.

Przejęcie Lotos Terminale

Proces transakcji przejęcia spółki Lotos Terminale, w ramach której nabędziemy bazy paliwowe i zakłady produkcji asfaltu, uzyskał już wszystkie formalne zgody. Na mocy zawartej 1 sierpnia 2022 r. umowy, wieńczącej reorganizację Grupy Unimot, jesteśmy również w pełni gotowi organizacyjnie, by po sfinalizowaniu transakcji przejęcia spółki Lotos Terminale, wcielić te aktywa do naszej Grupy i docelowo pełnić rolę niezależnego operatora logistycznego. Wydzielenie części związanej z obrotem paliwami, biopaliwami i LPG do spółki Unimot Paliwa, która w ramach Grupy Unimot będzie funkcjonowała obok spółki nadzorującej infrastrukturę magazynowania, było kluczowym warunkiem zapewniającym niezależność tych segmentów biznesowych.
– mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot.

Finalizacja reorganizacji

Ostatecznym skutkiem procesu reorganizacji Grupy Unimot jest skoncentrowanie działalności koncesjonowanej związanej z importem paliw w ramach Unimot Paliwa. Konsekwencją tego procesu będzie ograniczenie obowiązku utrzymywania zapasu obowiązkowego paliw płynnych przez Grupę w okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. Spowoduje to zmniejszenie kosztów magazynowania paliw w tym okresie.

Unimot szacuje, że zawarcie umowy umożliwi Grupie osiągnięcie w tym okresie dodatkowej EBITDA skorygowanej* na poziomie około 30 mln zł. Dodatkowa EBITDA skorygowana Grupy zostanie wygenerowana dzięki oszczędnościom, o których mowa powyżej. Będzie pochodną dodatkowych przychodów i kosztów związanych z zawarciem umowy.

* Zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją skorygowanego o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego oleju napędowego oraz uzasadnione przesunięcia.

Źródło: Grupa Unimot

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– MAJ-CZERWIEC 2022 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Stacja Benzynowa & Convenience Store maj-czerwiec 2022

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 02.08.2022
Aktualizacja: 02.08.2022