Orlen: Zmiana formuły utrzymywania zapasów

Udostępnij artykuł

Płocki Koncern odsprzedał ponad 500 tys. ton ropy REBCO, co stanowi 13 proc. obowiązkowych rezerw ropy i produktów naftowych koncernu, firmie zewnętrznej równocześnie zlecając utrzymywanie tych zapasów na rzecz spółki na zasadach wynikających z przepisów polskiego prawa. Rozwiązanie takie jest zgodne z obowiązującą od 2007 roku Ustawą o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

Zarówno polskie, jak i unijne regulacje zezwalają na przekazanie obowiązku magazynowania zapasów stronie trzeciej – podkreślają przedstawiciele koncernu. PKN – Orlen wielokrotnie wskazywał, iż utrzymywanie rezerw bardzo poważnie obciąża bilans koncernu i wpływa negatywnie na wskaźniki finansowe przez co ogranicza możliwości rozwoju. Na koniec 2009 roku wartość zapasów obowiązkowych ropy i paliw w bilansie skonsolidowanym wynosiła 6 mld zł, co stanowiło równowartość ponad połowy zadłużenia netto spółki w tym czasie.

Od dłuższego czasu prowadzone są prace nad zmianą zasad utrzymywania rezerw w Polsce. PKN Orlen uczestniczy w konsultacjach nowych rozwiązań i wspiera ich jak najszybsze wprowadzenie. W oczekiwaniu na nowe uregulowania ustawodawcze, Zarząd PKN Orlen podjął jeszcze w ubiegłym roku wyzwanie opracowania zgodnych z obowiązującym prawem rozwiązań operacyjno-finansowych zmierzających do odciążenia bilansu spółki. Efektem tych prac są podpisane umowy, dzięki którym zamiast zapasów w bilansie firmy pojawi się gotówka.

– Cały proces odbywa się za aprobatą Agencji Rezerw Materiałowych, co gwarantuje jego zgodność z przepisami ustawy. PKN Orlen w dalszym ciągu ma zapewniony dostęp do wszystkich rezerw i w razie potrzeby może realizować działania interwencyjne. Umowa zawiera też opcję natychmiastowego odkupienia rezerw po ustalonej formule cenowej opartej o notowania rynkowe – podkreśla Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes zarządu PKN Orlen ds. finansowych. – Nasze rozwiązanie nie stanowi konkurencji dla przygotowywanych obecnie zmian ustawowych. Mamy nadzieję, że decyzje w sprawie nowej ustawy zapadną jeszcze w tym roku – dodaje wiceprezes PKN Orlen.

Jednym z priorytetów koncernu na 2010 rok jest redukcja długu. Podpisanie umów jest ważnym krokiem w realizacji tego celu, oznacza bowiem zmniejszenie zadłużenia netto PKN Orlen o ponad 800 mln zł. Jest to możliwe, ponieważ dzięki tej operacji koncern uwalnia część kapitału zaangażowanego w rezerwy strategiczne.

Transakcja została zawarta ze spółką Lambourn Sp. z o.o. zależną od Deutsche Bank Polska S.A., która wykonuje działalność gospodarczą w zakresie obrotu ropą naftową. Partner dla tej transakcji został wyłoniony w drodze przetargu, w którym uczestniczyło dziesięć wiodących banków. Umowa została podpisana na jeden rok, z możliwością przedłużenia. Podczas obowiązywania Umowy, Lambourn Sp. z o.o nie może wykorzystywać zapasów na jakiekolwiek własne cele, nie może ich sprzedać ani obciążać (np. używać jako zastawu przy innych transakcjach).

– Jest to kolejne rozwiązanie finansowe, które pozwoli nam optymalizować poziom zadłużenia – mówi Wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk. – Jeśli transakcja spełni oczekiwania, zamierzamy podjąć kolejne działania uwalniające kapitał obecnie zamrożony w bilansie, tak by umożliwić dalszy szybki rozwój Koncernu – dodaje.

Zapasy objęte Umową będą nadal przechowywane w jednej z kawern należących do IKS Solino, spółki z Grupy Kapitałowej PKN Orlen, która zaspokaja w 100 proc. potrzeby magazynowe Koncernu w zakresie ropy naftowej. IKS Solino jest operatorem jedynego w Polsce podziemnego magazynu węglowodorów ciekłych. W ubiegłym roku, w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i wobec perspektywy wzrostu potrzeb magazynowych, została zatwierdzona tzw. Strategia Kawernowa, która zapewnia dalszy rozwój infrastruktury magazynowej Grupy Kapitałowej oraz zwiększa zdolności operacyjne IKS Solino.

Opublikowano: 31.03.2010
Aktualizacja: 31.03.2010