Rada Europy uchwaliła decyzję o zakazie handlu paliwami z Białorusią

Udostępnij artykuł
W dniu 24 czerwca 2021 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano rozporządzenie rady UE (nr 2021/1030) dotyczące zastosowania środków ograniczających wobec Białorusi. Wprowadza m.in. dalsze ograniczenia handlowe dotyczące produktów ropopochodnych.

Decyzja RE z 24 czerwca br. wprowadza dodatkowe ukierunkowane sankcje gospodarcze. Mają one być tzw. wykonaniem konkluzji RE z dnia 24 i 25 maja 2021 r. Zostały one przyjęte na skutek bezprawnego wymuszenia lądowania samolotu linii Ryanair – dokonującego lotu wewnątrzunijnego na trasie Grecja-Litwa. Lądowanie nastąpiło 23 maja 2021 r. w Mińsku na Białrusi, w trakcie którego dokonano uprowadzanie z samolotu opozycyjnego dziennikarza Romana Pratasiewicza.

Jak czytamy w dokumencie opublikowanym 24 czerwca 2021 r.:

„(…) Decyzją (WPZiB) 2021/1031 wprowadzono dodatkowe ograniczenia dotyczące handlu bronią. Zakazuje ona również sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu sprzętu, technologii lub oprogramowania przeznaczonych głównie do wykorzystania przy monitorowaniu lub przechwytywaniu przez władze białoruskie lub w ich imieniu internetowej lub telefonicznej komunikacji w sieciach mobilnych lub stacjonarnych. Zakazuje ona sprzedaży, dostaw lub przekazywania produktów podwójnego zastosowania przeznaczonych do użytku wojskowego określonym osobom, podmiotom lub organom na Białorusi. Wprowadza ona ponadto dalsze ograniczenia handlowe dotyczące produktów ropopochodnych, chlorku potasu („potas”) oraz towarów wykorzystywanych do produkcji lub wytwarzania wyrobów tytoniowych. Ponadto wprowadza ona ograniczenia dotyczące dostępu do rynków kapitałowych w Unii w odniesieniu do rządu Białorusi, a także będących własnością państwa białoruskich instytucji finansowych i podmiotów finansowych. (…)”

Aby lepiej nakreślić zakres sankcji związanych z zakazem handlu produktami ropopochodnymi poniżej cytujemy w całości Artykuł 1h wspomnianego rozporządzenia:

1 Zakazuje się:

a) importu do Unii produktów ropopochodnych wymienionych w załączniku VII, jeżeli produkty te:

(i) pochodzą z Białorusi; lub

(ii) są przedmiotem eksportu z Białorusi;

b) zakupu produktów ropopochodnych, które znajdują się na Białorusi lub które pochodzą z Białorusi;

c) transportu produktów ropopochodnych, jeżeli pochodzą one z Białorusi lub są przedmiotem eksportu z Białorusi do jakiegokolwiek innego kraju;

d) udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej, w tym pochodnych instrumentów finansowych, a także zapewniania ubezpieczenia i reasekuracji, związanych z zakazami ustanowionymi w lit. a), b) i c).

2. Zakazy ustanowione w ust. 1 nie mają zastosowania do zakupu na Białorusi produktów ropopochodnych, które są niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb nabywcy na Białorusi lub projektów humanitarnych na Białorusi.

3.Zakazy ustanowione w ust. 1 pozostają bez uszczerbku dla wykonywania umów zawartych przed dniem 25 czerwca 2021 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonywania takich umów.

We wspomnianym w Artykule 1h, punkcie 1, podpunkcie a) załączniku VII wymieniono produkty ropopochodne o następujących kodach towarowych: 2710, 2711, 2712, 2713, 2715.

Rozporządzenie weszło w życie 25 czerwca 2021 r., jest wiążące w całości dla wszystkich państw członkowskich UE.

Nowe rozporządzenia zmienia decyzję rady (nr 2012/624/WPZiB). Rada przyjęła najpierw środki ograniczające skierowane przeciwko Białorusi w formie wspólnego stanowiska 2004/661/WPZiB. W dalszym ciągu wyrażała swoje poważne zaniepokojenie ciągłym brakiem poszanowania praw człowieka, demokracji i praworządności na Białorusi, oraz tym, że więźniowie polityczni nie zostali uwolnieni ani zrehabilitowani, odnowiła zatem środki ograniczające i przedłużyła ich stosowanie.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 02.07.2021
Aktualizacja: 02.07.2021