UDT: Kontrole VRS coraz bliżej

Udostępnij artykuł
– Badania urządzeń do odzysku par paliw UDT przeprowadzać będzie na wszystkich stacjach, których obowiązek ten dotyczy. Podstawą będą zgłoszenia przekazane do UDT przez eksploatujących – mówi  w rozmowie z naszą redakcją Dariusz Bakalarski z Departamentu Techniki Urzędu Dozoru Technicznego.

 

Stacja Benzynowa & Convenience Store: W lutym br. zakończyli Państwo wysłanie ankiet do właścicieli stacji paliw. Jakie wnioski płyną z analizy otrzymanych przez Urząd Dozoru Technicznego odpowiedzi? W jaki sposób zamierzają Państwo wykorzystać tę wiedzę w procesie kontroli VRS II na stacjach paliw?

Pisma kierowane przez Oddziały Urzędu Dozoru Technicznego do eksploatujących zbiorniki magazynowe miały na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi eksploatujących na obowiązki wynikające z przepisów związanych z badaniami  urządzeń do odzysku par paliw na stacjach paliw.

Wysyłane ankiety miały na celu zebranie informacji dotyczących typów / rodzajów VRS eksploatowanych na poszczególnych obiektach, aby móc w przyszłości przeprowadzić ich badanie w sposób sprawny i efektywny z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu.

Przeczytaj wywiad z przedstawicielem UDT 
na łamach magazynu “Stacja Benzynowa & Convenience Store”
>> proszę kliknąć okładkę <<

Czy UDT wybrał już metody kontroli węży odmierzaczy wydających paliwo? Jeżeli tak, którą metodą będą posługiwali się inspektorzy i z jakich względów wybrano właśnie ją?

Zgodnie z §4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r., w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do odzyskiwania par paliw (Dz. U z 2017r., poz. 1946), badania techniczne w/w urządzeń przeprowadza się zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy i najlepszą praktyką, w szczególności zgodnie z metodami określonymi w normie PN-EN 16321-2:2014-02. Przedmiotowa norma określa trzy metody przeprowadzania badań i w oparciu o te metody UDT będzie przeprowadzał badania.

Czy wiadomo jakimi urządzeniami inspektorzy UDT będą posługiwali się podczas pomiarów?

UDT badania urządzeń do odzysku par paliw: „metodą suchą” oraz „metodą mokrą” przeprowadzał będzie z zastosowaniem urządzeń pomiarowych dostępnych na rynku. Urządzenia pomiarowe do badań metodą mokrą będą na wyposażeniu inspektorów UDT.

Czy odbył się już przetarg na urządzenia, jakimi będą dokonywane pomiary? Jeżeli tak, proszę o informację jakimi urządzeniami będą dokonywane kontrole.

Przetarg na dostawę sprzętu pomiarowego dla UDT do badań metodą mokrą został rozstrzygnięty i jest w takcie realizacji. Sprzęt pomiarowy będzie umożliwiał wykonywanie badań zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 16321-2.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
NAJBARDZIEJ PRAKTYCZNE, NOWOCZESNE I NIEZALEŻNE
CZASOPISMO BRANŻY STACJI PALIW
> link do aktualnego numeru <

Kiedy w przybliżeniu właściciele stacji paliw, prowadzących detaliczną sprzedaż paliw, mogą spodziewać się pierwszych wizyt inspektorów UDT?

Badania urządzeń do odzysku par paliw UDT przeprowadzać będzie na wszystkich stacjach, których obowiązek ten dotyczy. Podstawą będą zgłoszenia przekazane do UDT przez eksploatujących. Eksploatujący stacje paliw, dla których w roku 2018 istnieje obowiązek posiadania urządzeń do odzysku par paliwa oraz uzyskanie pozytywnych protokołów z badań tych urządzeń już powinni zgłaszać je do badań do UDT.

Jak właściciele stacji paliw powinni się przygotować do kontroli, aby przebiegła możliwie sprawnie, była bezpieczna dla personelu, klientów stacji oraz inspektorów UDT?

Kwestia przygotowania urządzenia do badania wraz z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy, bezpiecznego dostępu do badanego urządzenia, odpowiednie oznakowanie czy wydzielenie stanowiska pracy leży po stronie eksploatującego, co wskazuje przepis art. 31 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1040, z późn. zm.). Zatem w gestii eksploatującego jest odpowiednia analiza zagrożeń, na podstawie której podejmuje decyzję czy przygotowanie stanowiska do badania poszczególnych urządzeń do odzysku par paliw będzie wymagać wyłączenia całej stacji, czy też tylko danego odmierzacza, który poddawany jest aktualnie badaniu.

Dziękujemy bardzo za rozmowę!

Wywiad ukazał się na łamach czerwcowego wydania magazynu właścicieli stacji paliw “Stacja Benzynowa & Convenience Store”.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 04.09.2018
Aktualizacja: 04.09.2018