UDT: Wyniki badań VRS II w ponad 90 proc. pozytywne

[TYLKO U NAS!] Badania techniczne urządzeń do odzysku par paliw, których efekty omówiono poniżej, były wykonywane przez UDT w okresie VII 2018 – VI 2019 – napisał Dariusz Bakalarski, specjalista w Departamencie Techniki Urzędu Dozoru Technicznego na łamach raportu „Stacje Paliw – Sprzedaż Detaliczna – Raport 2019” publikacji specjalnej magazynu „Stacja Benzynowa & Convenience Store” oraz portalu Petrolnet.pl.

[…]

Rok 2018 to pierwszy rok (a w zasadzie jego druga połowa), w którym UDT rozpoczął badania systemów VRS II na stacjach paliw.

Biorąc pod uwagę, że ogólna ilość stacji paliw w Polsce kształtuje się na poziomie ponad 7700 stacji trzeba mieć świadomość, z jaką skalą urządzeń (np.: pojedynczych węży nalewczych), mamy do czynienia. Co prawda w przepisach prawa znajdują się wyłączenia dla określonych stacji paliw z obowiązku posiadania systemów VRS II, a tym samym brak obowiązku zgłaszania tych urządzeń do badań wykonywanych przez UDT, tym niemniej zdecydowana większość stacji podlega przedmiotowym przepisom. Ponadto z końcem roku 2018 zakończył się także okres przejściowy dla określonych stacji na dostosowanie ich do wymagań związanych z VRS II. Reasumując w roku 2019 wszystkie stacje, które podlegają przedmiotowym przepisom powinny być zgłoszone do badań wykonywanych przez właściwe jednostki dozoru technicznego.

Mając na uwadze powyższe, dla sprawnej realizacji w/w zadań należy się do tego przygotować z odpowiednią starannością, aby wykonywane badania zostały przeprowadzone sprawne i w jak najmniejszym stopniu utrudniały funkcjonowanie stacji paliw. Dotyczy to zarówno eksploatujących jak i jednostki dozoru technicznego.

Na dzień dzisiejszy UDT dysponuje kilkunastoma zespołami wyposażonymi w sprzęt do badań systemów VRS II metodą mokrą oraz metodą suchą – dla systemów VRS określonych producentów. Jednak obecnie w UDT prowadzone są postępowania przetargowe na zakup dodatkowych kilkunastu zestawów sprzętu do wykonywania badań zarówno metodą suchymi jak i mokrą. Osobną kwestią jest również zapewnienie odpowiedniej liczby inspektorów UDT dla potrzeb wykonywania badań VRS II. Obecnie UDT dysponuje ponad 140 inspektorami, którzy mogą wykonywać ww. badania.

Z uwagi na to, że jeszcze nie wszyscy przedsiębiorcy (którzy powinni), zgłosili się do UDT z wnioskami o przeprowadzenie badań systemów VRS II, na dzień dzisiejszy jeszcze jest zbyt wcześnie aby określić dokładnie z jaką ilością urządzeń mamy do czynienia oraz jaki jest ich stan techniczny. Myślę, że na koniec roku 2019, będziemy mieli znacznie szerszy obraz stanu technicznego systemów VRS II. Patrząc jednak w ogólnej perspektywie badań wykonanych przez inspektorów UDT w roku 2018 (II połowa roku) i 2019 (I połowa roku), można przyjąć, że stan techniczny systemów VRS (tych, które badał UDT), wygląda dobrze.

Ogólna liczba stacji paliw, na których UDT przeprowadzał badania systemów VRS II w w/w okresie, kształtuje się na poziomie nieznacznie przekraczającym 1 500. Z kolei ogólna ilość urządzeń (tj.: pojedynczych węży nalewczych) poddanych badaniu przez UDT to ponad 16 500. Z liczby tej około 4 proc. stanowiły urządzenia, których wynik był negatywny.

Najczęstszą przyczyną takiego stanu było niestety niewłaściwe przygotowanie bądź brak przygotowania urządzenia do badania UDT. Chodzi tu głównie o brak uprzedniego sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania urządzenia, ewentualnie naprawy czy kalibracji przeprowadzonej przez serwis lub samego właściciela stacji, o ile jest w stanie to samodzielnie wykonać.

Istotnym jest, że w przypadku, gdy wynik badania skuteczności urządzenia VRS II jest niezadowalający, wydana zostaje decyzja administracyjna wstrzymująca eksploatację tego urządzenia, co w konsekwencji oznacza brak możliwości jego eksploatacji. Ponowne badanie UDT wiąże się z koniecznością dodatkowego zgłoszenia urządzenia do badań oraz kolejnym przyjazdem inspektora na badanie tego urządzenia. W rezultacie przedsiębiorca ponosi dodatkowe koszty związane z kolejnym badaniem UDT, a przede wszystkim związane z wyłączeniem urządzenia z eksploatacji do czasu otrzymania pozytywnej decyzji dopuszczającej urządzenie do eksploatacji.

W związku z powyższym zasadnym jest, aby przed badaniem przeprowadzanym przez UDT system VRS II był odpowiednio sprawdzony i przygotowany do badań lub też, aby w trakcie badania obecny był serwis, który (o ile to będzie możliwe), wykona odpowiednie czynności celem zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia. Należy tutaj nadmienić, że wymagania ustawy o dozorze technicznym wskazane powyżej obligują eksploatującego m.in. do zapewnienia, że urządzenia do odzysku par paliw spełniają wymagania w całym okresie eksploatacji, a nie tylko w sytuacji przyjazdu inspektora UDT na badania.

Artykuł powstał specjalnie na potrzeby publikacji:
STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA – RAPORT 2019
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.