URE o eliminowaniu nieprawidłowości na rynku paliw

Udostępnij artykuł

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zaktualizował informator dla organów przeprowadzających kontrole na rynku paliw ciekłych.

Eliminowanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku paliw ciekłych wymaga stałego monitorowania działalności uczestników tego sektora. W procesie skutecznego egzekwowania prawidłowego wykonywania przez przedsiębiorców działalności koncesjonowanej sprawdza się nie tylko, czy było ono zgodne z warunkami udzielonej koncesji, ale także z przepisami różnych gałęzi prawa. Zatem zaangażowanych jest w to wiele organów kontrolnych1. Kontrole przedsiębiorstw paliwowych mogą prowadzić w szczególności: Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Prezes Agencji Rezerw Materiałowych, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja Pracy, a także Policja, Prokuratura, Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Straż Pożarna i Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Skuteczność kontroli dzięki współpracy organów kontrolnych

Zaangażowanie tak wielu organów sprawia, że potrzebne jest zapewnienie efektywnej współpracy i właściwego obiegu informacji. Proces ten przebiega dwutorowo: z jednej strony od organów publicznych (instytucji i służb) wpływają do URE pytania dotyczące funkcjonowania rynku paliw ciekłych, jak i prośby o informacje dotyczące poszczególnych przedsiębiorców posiadających koncesję. Natomiast z drugiej strony, organy administracji i służby informują Regulatora o ujawnionych nieprawidłowościach w działalności przedsiębiorców posiadających koncesje. W takich sytuacjach Regulator podejmuje adekwatne działania: może nałożyć karę pieniężną, cofnąć koncesję lub ograniczyć jej zakres.

Informator kontroli

Prawidłowemu obiegowi informacji oraz wsparciu organów kontrolnych we właściwej realizacji postępowań kontrolnych służy przygotowywany i corocznie aktualizowany przez URE informator kontroli2. W tym kompendium znajdują się wszystkie ważne informacje, wymagania i zadania, jakie – zgodnie z przepisami prawa – mają zostać wykonane przez organy kontrolne3 podczas kontroli podmiotów koncesjonowanych. Zaktualizowany informator kontroli znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

1 Wykaz podmiotów obowiązanych do prowadzenia działalności kontrolnej zawarty został w art. 23r ust. 3 z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, ze zm.).
Art. 23s ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne.
3 O których mowa w art. 23r ustawy – Prawo energetyczne.

Źródło: URE

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Autor: Petrolnet
Opublikowano: 29.12.2022
Aktualizacja: 29.12.2022