Już połowa systemów VRS II na stacjach w Polsce przeszła kontrole UDT

Udostępnij artykuł
[SPECJALNIE DLA NAS! RAPORT 2020] Rok 2020 to już kolejny, w którym Urząd Dozoru Technicznego (UDT), wykonuje badania techniczne urządzeń do odzysku par paliw (VRS II) na stacjach paliw. Z uwagi na zakończenie okresu przejściowego na dostosowanie określonych stacji paliw do aktualnych przepisów, rok 2020 to także kolejny rok, gdzie wszystkie stacje paliw (podlegające badaniom VRS), powinny zostać zgłoszone do UDT celem przeprowadzenia wyżej wymienionych badań.
Artykuł Dariusza Bakalarskiego, specjalisty w Departamencie Techniki Urzędu Dozoru Technicznego ukazał się na łamach publikacji STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA – RAPORT 2020

Ogólna ilość stacji paliw w Polsce w zasadzie od kilku lat kształtuje się na porównywalnym poziomie ok. 7600 i większość stacji podlega przedmiotowym badaniom. Aby badania wykonywane przez UDT przebiegały sprawnie i w jak najmniejszym stopniu utrudniały funkcjonowanie stacji paliw, UDT podjął ku temu stosowne kroki. Na dzień dzisiejszy UDT dysponuje 24 laboratoriami mobilnymi wyposażonymi w sprzęt do badań systemów VRS II metodą mokrą oraz metodą suchą – dla systemów VRS opartych na elektronice Burkert, Gilbarco, Petronova, Tokheim.

Oznacza to, że w dyspozycji UDT, są już wszystkie urządzenia kontrolno-pomiarowe do badania VRS dostępne na rynku. Posiadanie odpowiedniego sprzętu kontrolno-pomiarowego jest bardzo ważne, ale równie istotnym (patrząc na ilość stacji jak i urządzeń), jest zapewnienie w strukturach UDT wystarczającej ilości inspektorów z odpowiednimi kompetencjami. Efektem prowadzonych cyklicznie szkoleń dla inspektorów oraz kandydatów na inspektorów jest obecny stan, w którym UDT dysponuje ponad 170 inspektorami mogącymi wykonywać ww. badania.

Biorąc pod uwagę fakt, że badania urządzeń do odzysku par paliw UDT rozpoczął w drugiej połowie roku 2018, mając już 2 letnie doświadczenie, warto dokonać podsumowania oraz porównania stanu w odniesieniu do tych dwóch lat.

W ogólnej perspektywie patrząc na badania wykonane przez inspektorów UDT w roku 2018 (II połowa roku) i 2019 oraz I połowa 2020, można stwierdzić, że stan techniczny systemów VRS, przebadanych przez UDT, jest dobry.

Dla przypomnienia (publikowane już było na portalu petrolnet.pl https://www.petrolnet.pl/udt-wyniki-badan-vrs-ii-w-ponad-90-proc-pozytywne/ ) w okresie od czerwca 2018 roku do końca czerwca 2019 roku, ogólna liczba stacji paliw, na których UDT przeprowadzał badania systemów VRS II kształtowała się na poziomie nieznacznie przekraczającym 1 500. Z kolei ogólna ilość urządzeń (tj.: pojedynczych węży nalewczych) poddanych badaniu przez UDT to ponad 16 500. Z liczby tej około 4 proc. stanowiły urządzenia, których wynik badania był negatywny.

STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA – RAPORT 2020
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

Porównywalnie w tym samym przedziale czasowym, ale rok później tj.: od lipca 2019 r. do końca czerwca 2020 r., ogólna liczba stacji paliw, na których UDT przeprowadzał badania systemów VRS II, kształtuje się już na poziomie zbliżonym do 4 000 stacji. Natomiast ogólna ilość urządzeń (tj.: pojedynczych węży nalewczych) poddanych badaniu przez UDT to nieznacznie ponad 38 500.

Powyższe oznacza, że w ciągu kolejnego roku objętego niniejszym porównaniem, ilość stacji paliw gdzie badano VRS-y, jak również sama ilość wykonanych badań, zwiększyła się ponad dwukrotnie, przy czym tylko niespełna 1 proc. stanowiły urządzenia, których wynik badań był negatywny.

Ponownie, najczęstszą przyczyną badań kończących się wynikiem negatywnym było niestety niewłaściwe przygotowanie bądź brak przygotowania urządzenia do badania UDT. Chodzi tu głównie o brak uprzedniego sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania urządzenia, ewentualnie naprawy czy kalibracji przeprowadzonej przez serwis lub samego właściciela stacji, o ile jest w stanie to samodzielnie wykonać.

Przypomnienia także wymaga fakt, że w przypadku, gdy wynik badania skuteczności urządzenia VRS II jest niezadowalający, wydana zostaje decyzja administracyjna wstrzymująca eksploatację tego urządzenia, co w konsekwencji oznacza brak możliwości jego eksploatacji. Ponowne badanie UDT wiąże się z koniecznością kolejnego zgłoszenia urządzenia do badań oraz ponowny przyjazd inspektora na badanie tego urządzenia. W rezultacie przedsiębiorca ponosi dodatkowe koszty związane z kolejnym badaniem UDT, a przede wszystkim związane z wyłączeniem urządzenia z eksploatacji do czasu otrzymania pozytywnej decyzji dopuszczającej urządzenie do eksploatacji.

Warto także zaznaczyć, że w okresie od VII 2019 r., do końca VI 2020 znaczna liczba urządzeń przechodziła już kolejne badanie techniczne i przed tym badaniem przedsiębiorcy prowadzący stację dołożyli starań, aby urządzenia były sprawne i wynik pozytywny. Pomimo, że w drugim okresie porównawczym liczba stacji paliw, gdzie UDT badania wykonywał znacznie wzrosła (do poziomu około 4 000), to jednak biorąc pod uwagę, że ogólna ilość stacji w Polsce kształtuje się na poziomie 7 600, należy przypuszczać, że wciąż nie wszyscy przedsiębiorcy (z wyłączeniem tych, których stacje nie podlegają przedmiotowym regulacjom), zgłosili się do UDT celem przeprowadzenia badań. Należy tutaj także zaznaczyć, że przepisy karne ustawy o dozorze technicznym wskazują także określone sankcje karne, jakim podlega przedsiębiorca eksploatujący urządzenie do odzysku par paliw bez ważnych badań lub też eksploatuje w/w urządzenie wbrew decyzji wstrzymującej jego eksploatację. Zatem przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie zgłosili się do UDT z wnioskiem o przeprowadzenie badań urządzeń VRS na stacjach paliw, powinni to zrobić niezwłocznie.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia związane z wykonywaniem badań urządzeń do odzysku par paliw na stacjach paliw, podtrzymać należy stanowisko, że zasadnym jest, aby przed badaniem przeprowadzanym przez UDT system VRS II był odpowiednio sprawdzony i przygotowany do badań. Dobrą praktyką jest również obecność serwisu w trakcie badania, który (o ile to będzie możliwe), wykona odpowiednie czynności celem zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia. Należy tutaj nadmienić, że wymagania ustawy o dozorze technicznym wskazane powyżej obligują eksploatującego m.in. do zapewnienia, że urządzenia do odzysku par paliw spełniają wymagania w całym okresie eksploatacji.

Należy także nadmienić, że pomimo utrzymującego się stanu epidemicznego wywołanego koronawirusem, UDT realizuje badania tych urządzeń na bieżąco, z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa, gdyż obowiązujące przepisy nie umożliwiają odraczania badań urządzeń VRS II na stacjach paliw.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 01.10.2020
Aktualizacja: 01.10.2020