Orlen rozwiązał umowę z firmą audytorską

Udostępnij artykuł

Porozumienie o rozwiązaniu współpracy między Orlenem a Deloitte Audyt dotyczy umowy o badanie i przeglądy sprawozdań finansowych zawartej 17 kwietnia 2019 roku.

Orlen logo

Umowa została zawarta na czas wykonywania przez audytora prac objętych przedmiotem Umowy, początkowo na lata 2019, 2020 i 2021, a po wyborze przez Radę Nadzorczą Audytora jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w kolejnych okresach, na lata 2022-2023 oraz warunkowo za rok 2024.

RAPORT 2023 – STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Stacje Paliw Sprzedaz Detaliczna RAPORT okladka RM

Umowa dotyczyła m.in. świadczenia przez audytora badania i przeglądu, sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską i innymi obowiązującymi przepisami prawa:
· rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Orlen za lata: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 oraz 2024;
· śródrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki i grupy za I, III kwartał oraz I półrocze 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 i 2024 roku.

Decyzja o rozwiązaniu umowy była decyzją obustronnąy. Przyczyną rozwiązania był brak możliwości wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie audytora, który wynika z wydania wobec audytora decyzji Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, nakładającej czasowy zakaz świadczenia usług objętych krajowymi standardami wykonywania zawodu.

O rozwiązaniu Umowy za porozumieniem stron, w przypadku spółki, postanowiła rada nadzorcza, powierzając wykonanie uchwały w tym przedmiocie zarządowi spółki.

źródło: Orlen

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 26.09.2023
Aktualizacja: 26.09.2023