Unimot kończy inwestowanie w spółkę Naturalna Energia

Udostępnij artykuł
17 grudnia 2021 r. spółka Unimot Energia i Gaz zawarła warunkową umowę dotyczącą sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w spółce Naturalna Energia, które stanowią 80 proc. udziałów tej spółki, zakupionych przez Unimot Energia i Gaz w grudniu 2020 r.

Unimot Energia i Gaz, spółka z Grupy Unimot, zawarła z Dominikiem Cicheckim i Łukaszem Hołubowskim, założycielami spółki Naturalna Energia, umowy dotyczące zakończenia inwestycji Grupy Unimot w tę spółkę, w tym warunkowe porozumienie o rozwiązaniu umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji projektów farm fotowoltaicznych, zawartej 14 grudnia 2020 r. wraz z umowami wykonawczymi.

W celu wykonania porozumienia spółka Unimot Energia i Gaz zawarła z jednym z założycieli spółki Naturalna Energia, umowę sprzedaży 80 proc. udziałów w spółce Naturalna Energia, stanowiących cały pakiet udziałów należących do Unimot Energia i Gaz oraz umowę sprzedaży wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych Naturalnej Energii.

Porozumienie wejdzie w życie pod warunkiem zapłaty przez kupującego na rzecz Unimot Energia i Gaz ceny sprzedaży udziałów i ceny sprzedaży wierzytelności do dnia 31 grudnia 2021 r. Potencjalny zakup przez jednego z założycieli ma nastąpić poprzez współfinansowanie z podmiotami zewnętrznymi przy założeniu pozyskania tego finansowania.

Biorąc pod uwagę dotychczas poniesione koszty w związku z tą inwestycją przez Unimot Energia i Gaz w łącznej wysokości ok. 1,2 mln zł, spółka, przy założeniu spełnienia się warunku, o którym mowa powyżej, zrealizuje zysk z inwestycji w wysokości ok. 4,3 mln zł.

Przez rok projekty wchodzące w skład portfolio Naturalnej Energii były sukcesywnie rozwijane i weszły na kolejne poziomy zaawansowania, dzięki czemu po spełnieniu warunków zawartej 17 grudnia umowy mamy szansę zarobić na tej transakcji. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że rozwój w obszarze odnawialnych źródeł energii pozostanie jednym z celów strategicznych Grupy Unimot. Spółka Unimot Energia i Gaz, odpowiadająca za segment fotowoltaiki w Grupie i rozwijająca go pod marką Avia Solar, posiada bezpośrednio w swoim portfolio także inne projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 30 MW, które zamierza rozwijać nie wykluczając budowy ze środków własnych lub na zlecenie pomiotów trzecich – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot.

Źródło: Unimot

Opublikowano: 20.12.2021
Aktualizacja: 21.12.2021